Výpověď smlouvy povinného ručení není nic složitého, pokud víte jak na to. Základním a nejdůležitějším pravidlem je dodržet lhůty pro zrušení povinného ručení. Pokud nepodáte výpověď včas, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Záleží ale také na důvodu výpovědi. Projděte si správný postup, jak zrušit povinné ručení.

Kromě prvních dvou případů, kdy nemusíte pojišťovně sdělovat žádný důvod pro ukončení pojištění, budete muset k výpovědi doložit velký technický průkaz se záznamem o změně nebo jiné doklady, které s důvodem ukončení souvisí. Nezapomeňte přiložit také zelenou kartu a uvést, jakým způsobem vám má pojišťovna vrátit případný přeplatek. Vždy připojte k výpovědi i žádost o zaslání potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění.

Důvod výpovědi

Důležité informace

Vzor na stáhnutí

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

 • Nemusíte udávat důvod výpovědi.
 • Ideální v situace, kdy jste našli lepší nabídku u jiné pojišťovny.
 • Výpověď musí pojišťovně přijít nejpozději 6 týdnů před koncem stávající smlouvy, jinak se automaticky prodlužuje a výpověď nebude uznaná.
 • Nezáleží na způsobu placení (čtvrtletně, půlročně, ročně). Ukončit povinné ručení můžete vždy jen jednou za rok.
pdf icon doc icon

Výpověď do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy

 • Po podepsání nové smlouvy má každý pojistník právo odstoupit od ní do 2 měsíců od uzavření.
 • Není nutné uvádět důvod.
 • Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta a po jejím uplynutí povinné ručení zaniká.
pdf icon doc icon

Ukončení z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování)

 • Prodej či darování jsou důvodem k okamžitému ukončení původní pojistky.
 • Nahlaste pojišťovně bez jakéhokoliv odkladu.
 • Ohlašovatel může být původní majitel, dědic či pojistník.
 • Pojištění zaniká a nelze ho převést na nového vlastníka.
 • Nový vlastník uzavírá novou vlastní smlouvu.
 • K výpovědi přidejte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.
pdf icon doc icon

Ukončení z důvodu vyřazení vozidla z evidence

 • Povinné ručení můžete ukončit, pokud vozidlo vyřadíte trvale nebo dočasně z evidence.
 • Po likvidaci vozidla nestačí jen záznam z vrakoviště. Musíte vozidlo i odhlásit z evidence vozidel.
 • Žádost o ukončení povinného ručení zašlete své pojišťovně.
 • Připojte kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení z evidence.
pdf icon doc icon

Ukončení z důvodu odcizení vozidla

 • Dalším důvodem k výpovědi je odcizení vozidla.
 • Mimo výpovědi musíte na pojišťovnu zaslat také policejní protokol.
 • Pojišťovna ukončí povinné ručení na den nahlášení krádeže.
pdf icon doc icon

Výpověď při vzniku pojistné události

 • Pokud způsobíte nehodu či jinou pojistnou událost, můžete do tří měsíců od vzniku této události smlouvu vypovědět.
 • Tím jste jako klient ochráněn, kdybyste nesouhlasili s postupem pojišťovny při plnění svých povinností a již nadále nechtěli využívat jejich služeb.
 • Možnost výpovědi má i pojišťovna.
 • Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.
pdf icon doc icon

Výpověď smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

 • Informaci o nové ceně pojistného musíte dostat nejpozději dva měsíce před jeho splatností.
 • Pokud nesouhlasíte s novou výší, můžete smlouvu zrušit.
 • Pro zrušení platí lhůta jeden měsíc od obdržení informace o změně.
 • Tato možnost se nevztahuje na změny vyplývající z aplikace bonusu za bezeškodní průběh.
 • Podobné podmínky platí, jestliže vás pojišťovna obeznámila se změnou podmínek v již probíhající smlouvě.
pdf icon doc icon

Ukončení smlouvy dohodou

 • Máte právo nabídnout pojišťovně ukončení smlouvy dohodou, ale podmínkou je, že na dohodu přistoupí obě strany.
 • Postačí pojišťovně zaslat žádost o ukončení pojištění dohodou a vyčkat na její písemné vyjádření.
 • Pojišťovna na takovou žádost přistoupit nemusí a zpravidla tak ani neučiní, jelikož by zbytečně přišla o klienta.

Zánik pro neplacení pojistného

 • Pokud zapomenete zaplatit pojistné nebo se rozhodnete ho neplatit, povinné ručení zaniká, jakmile ani přes upozornění částku neuhradíte.
 • Dlužnou částku přesto musíte zaplatit, protože pojišťovna ji po vás bude vymáhat všemi dostupnými cestami.

Dobré vědět

Pokud vozidlo provozujete dál i po ukončení současného pojištění, nezapomeňte si sjednat nové povinné ručení ihned poté, co to stávající vypovíte. Jinak se vystavujete riziku pokuty. Při policejní kontrole až 3000 Kč a ve správním řízení až 50 000 Kč. Od 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, která stanovuje pokutu za nezaplacení povinného ručení ze strany ČKP. U automobilu by se taková pokuta ročně vyšplhala až na 34 Kč.

Jak má vypadat výpověď smlouvy o povinném ručení?

Ať už jste se rozhodli zrušit povinné ručení proto, že jste našli lepší nabídku pojištění nebo z jiného důvodu, vždy by měla smlouva obsahovat určité informace, aby byla uznána pojišťovnou za platnou. Základní podmínkou je písemná podoba a musí v ní být uvedeno:

 • Adresa pojišťovny
 • Jméno a příjmení
 • Trvalé bydliště
 • Údaje o datu narození, rodné číslo
 • Kontaktní informace včetně telefonu a e-mailu
 • Číslo pojistné smlouvy a datum jejího vzniku
 • Důvod výpovědi
 • Značka a typ vozidla, SPZ
 • VIN vozidla
 • Podpis pojištěného

Pokud ponesete výpověď na pojišťovnu osobně, nechte si vystavit potvrzení o přijetí. Je důležité mít v ruce nějaký doklad.

Postup krok za krokem, jak na výpověď povinného ručení

 • Vyberte a stáhněte si vhodný formulář podle důvodu výpovědi.
 • Vyplňte své osobní údaje, kontaktní údaje pojišťovny a číslo smlouvy. Nezapomeňte na datum a místo.
 • Vytiskněte a vlastnoručně podepište.
 • V případě nutnosti přidejte k výpovědi kopie důležitých dokumentů (záznam v technickém průkazu a jiné).
 • Odešlete dokumenty na adresu pojišťovny doporučeně nebo je doneste osobně na pobočku. Případně využijte podání v elektronické podobě, pokud ho pojišťovna umožňuje.

TIP

Ve výpovědi nikdy neuvádějte konkrétní datum ukončení pojištění. Pokud byste ho spočítali špatně, mohla by být výpověď chápána jako nejednoznačná, a tudíž neplatná.

Na co si dát pozor při zrušení pojistky na auto?

 • Výpověď smlouvy povinného ručení nelze ukončit, kdykoliv se vám zachce, záleží na důvodu pro podání výpovědi.
 • Výpověď musí mít vždy písemnou podobu a je nutné k ní přiložit požadované doklady podle jednotlivých důvodů (viz níže).
 • Výpověď povinného ručení můžete poslat poštou, předat osobně na pobočce nebo podat elektronicky, pokud to pojišťovna umožňuje.
 • Vždy podávejte výpověď tak, ať máte doklad o jejím doručení na pojišťovnu. Poštou ji zašlete doporučeným dopisem, na pobočce si nechte podepsat převzetí výpovědi zaměstnancem pojišťovny, při zaslání elektronicky požadujte potvrzení o doručení dokumentů.
 • Rozhodujícím datem je den doručení do pojišťovny, nikoliv den odeslání výpovědi, proto si nechte raději časovou rezervu.
 • Nejjednodušším řešením, jak zrušit pojištění vozidla, je použít vzor výpovědi povinného ručení. Jen vyplníte osobní údaje, vytisknete a podepíšete.
 • V případě, že své vozidlo provozujete dál, nezapomeňte si sjednat nové povinné ručení.

Nemusíte platit víc za pojištění auta

Obáváte se, že platíte příliš mnoho za pojištění auta? Zjistěte to snadno a rychle pomocí našeho online srovnávače povinného ručení. Stačí nám říct něco málo o svém autě a svých potřebách a my vám ukážeme nejlepší nabídky různých pojišťoven. Ušetřete peníze za pojištění svého vozu.

Výpověď povinného ručení podle pojišťoven

Usnadněte si podání výpovědi povinného ručení – připravili jsme pro vás správný postup pro každou pojišťovnu. Klikněte na vaši pojišťovnu a získáte vzory pro výpověď i adresu, kam výpověď doručit.

Nejčastější otázky:

Je možné podat výpověď povinného ručení elektronicky?

Některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď e-mailem nebo pomocí speciálního elektronického formuláře. Klikněte výše na konkrétní pojišťovnu a zjistíte, zda tuto možnost vaše pojišťovna nabízí.

Na co nezapomenout při výpovědi povinného ručení?

Pokud podáváte výpověď povinného ručení z jiného důvodu než ke konci pojistného období, nezapomeňte si požádat o vrácení zbývajícího pojistného. Můžete si také zažádat o potvrzení o bezeškodném průběhu. Nicméně i když vám ho pojišťovna nevydá, měsíce bez nehod máte zaznamenány v registru České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny.

Do kdy si sjednat nové povinné ručení?

Pokud budete se svým vozidlem nadále jezdit, nezapomeňte si uzavřít nové povinné ručení. Pojištění na sebe musí navazovat. Nejrychleji si sjednáte povinné ručení online – jestliže si zvolíte platbu kartou, můžete si zvolit platnost již od stejného dne. Zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu.

Lze zrušit povinné ručení v případě pojistné události?

Ano. V případě pojistné události platí tříměsíční lhůta pro odstoupení. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět vy nebo pojišťovna. Pojistné se ruší do měsíce od doručení výpovědi.

Jaké doklady musím doložit v případě krádeže vozu?

V případě, že vám byl vůz odcizen, je vaší povinností o tom neprodleně informovat pojišťovnu. Doložíte kopii velkého technického průkazu, protokol o odcizení auta a zelenou kartu. Ke dni doručení žádosti pak pojištění zanikne.

Za jak dlouho zanikne pojištění v případě výpovědi do dvou měsíců?

Do dvou měsíců od uzavření nové smlouvy můžete odstoupit písemnou výpovědí. Po jejím obdržení běží osmidenní lhůta, po jejímž uplynutí vaše pojištění zanikne.

Jak najít výhodnější povinné ručení?

Udělejte si online srovnání pojišťoven a získejte výhodnější povinné ručení. Porovnáte si nabídky od několika pojišťoven a zároveň si můžete pojištění přes internet také okamžitě sjednat.

Mohlo by vás také zajímat

Cena povinného ručení

Pojištění odpovědnosti je povinné pro každé vozidlo provozované na pozemních komunikacích. Ročně vás vyjde na tisíce korun, proto se vyplatí věnovat výběru pozornost. Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2024

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více