vypoved_povinneho_ruceni

Výpověď smlouvy povinného ručení není nic složitého, pokud víte jak na to. Základním a nejdůležitějším pravidlem je dodržet lhůty pro zrušení povinného ručení. Pokud nepodáte výpověď včas, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Záleží ale také na důvodu výpovědi. Projděte si správný postup, jak zrušit povinné ručení.

Na co si dát pozor při zrušení pojistky na auto?

 • Výpověď smlouvy povinného ručení nelze ukončit, kdykoliv se vám zachce, záleží na důvodu pro podání výpovědi.
 • Výpověď musí mít vždy písemnou podobu a je nutné k ní přiložit požadované doklady podle jednotlivých důvodů (viz níže).
 • Výpověď povinného ručení můžete poslat poštou, předat osobně na pobočce nebo podat elektronicky, pokud to pojišťovna umožňuje.
 • Vždy podávejte výpověď tak, ať máte doklad o jejím doručení na pojišťovnu. Poštou ji zašlete doporučeným dopisem, na pobočce si nechte podepsat převzetí výpovědi zaměstnancem pojišťovny, při zaslání elektronicky požadujte potvrzení o doručení dokumentů.
 • Rozhodujícím datem je den doručení do pojišťovny, nikoliv den odeslání výpovědi, proto si nechte raději časovou rezervu.
 • Nejjednodušším řešením, jak zrušit pojištění vozidla, je použít vzor výpovědi povinného ručení. Jen vyplníte osobní údaje, vytisknete a podepíšete.
 • V případě, že své vozidlo provozujete dál, nezapomeňte si sjednat nové povinné ručení.

Kromě prvních dvou případů, kdy nemusíte pojišťovně sdělovat žádný důvod pro ukončení pojištění, budete muset k výpovědi doložit velký technický průkaz se záznamem o změně nebo jiné doklady, které s důvodem ukončení souvisí. Nezapomeňte přiložit také zelenou kartu a uvést, jakým způsobem vám má pojišťovna vrátit případný přeplatek. Vždy připojte k výpovědi i žádost o zaslání potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění.

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období je nejsnazší řešení, jelikož pojišťovně nemusíte sdělovat žádný důvod. Tento typ výpovědi využijete například v případě, že chcete změnit pojišťovnu, protože jste našli výhodnější nabídku povinného ručení. Můžete se setkat také s označením výpověď k výročí smlouvy.

Pojišťovna musí obdržet výpověď nejpozději 6 týdnů před koncem stávající smlouvy. Datum je vhodné si někam poznačit. Pokud jste uzavřeli smlouvu například 12.11.2021, její výročí bude 12.11.2022, výpověď musíte tedy pojišťovně doručit osobně či poštou nejpozději na začátku října. Jestliže nestihnete doručit výpověď na pojišťovnu včas, smlouva se automaticky prodlouží o další rok.

Přitom nezáleží na tom, jestli platíte ročně, půlročně nebo posíláte čtvrtletní splátky. Každé pojistné období je sjednáváno na jeden rok, takže tímto způsobem můžete podat výpověď pouze jednou ročně.

Vypoved ke konci obdobi Vzor výpovědi povinného ručení ke konci pojistného období ke stažení zdarma

Výpověď do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy

Každý pojistník má právo do dvou měsíců od uzavření smlouvy popřemýšlet o jejím zrušení. Není třeba udávat důvod. Je to dáno tím, že lidé uzavírají pojistné podmínky pod psychický nátlakem při nákupu vozidla v autobazarech nebo naleznou později mnohem zajímavější nabídku. Pokud je to i váš případ, podejte výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejím uplynutí povinné ručení zaniká.

Vypoved do 2 mesicu Vzor výpovědi do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy ke stažení zdarma

Ukončení z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování)

Změna vlastníka vozidla – když vozidlo prodáte, darujete nebo zdědíte – je důvodem pro okamžité ukončení původní pojistky. Tuto změnu jste povinni nahlásit pojišťovně bez jakéhokoliv odkladu. Ohlašovatelem musí být původní majitel vozu, dědic nebo pojistník. Pojištění zaniká a nelze ho převést na nového vlastníka, ten musí uzavřít zcela novou smlouvu.

K výpovědi přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Vypoved z duvodu zmeny vlastnika pri prodeni nebo darovani Vzor výpovědi z důvodu změny vlastníka ke stažení zdarma

Ukončení z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Povinné ručení můžete ukončit, pokud vozidlo vyřadíte trvale nebo dočasně z evidence. Jedná-li se o likvidaci vozidla a váš vůz skončil na vrakovišti, nezapomeňte, že záznam z vrakoviště nebude stačit. Zároveň musíte automobil odhlásit i z evidence vozidel na dopravním inspektorátu.

Žádost o ukončení povinného ručení společně s kopií velkého technického průkazu, kde je zaznamenáno vyřazení vozu z evidence, zašlete své pojišťovně a povinné ručení bude okamžitě ukončeno.

Vypoved z duvodu vyrazeni z evidence Vzor výpovědi z důvodu vyřazení vozidla z evidence ke stažení zdarma

Ukončení z důvodu odcizení vozidla

Při krádeži vozu nechcete nadále nést odpovědnost za případné škody, a proto se snažte ukončit povinné ručení co nejrychleji. Prvním krokem je ohlášení odcizení vozidla na místním oddělení Policie ČR. Ta s vámi sepíše protokol, který zašlete pojišťovně. Na jeho základě pojišťovna ukončí povinné ručení v den nahlášení krádeže.

Vypoved z duvodu odcizeni vozidla Vzor výpovědi z důvodu odcizení vozidla ke stažení zdarma

Výpověď při vzniku pojistné události

Pokud způsobíte nehodu či jinou pojistnou událost, můžete do tří měsíců od vzniku této události smlouvu vypovědět. Tím jste jako klient ochráněn, kdybyste nesouhlasili s postupem pojišťovny při plnění svých povinností a již nadále nechtěli využívat jejich služeb. Nicméně mějte na paměti, že tuto možnost výpovědi má i pojišťovna. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Vypoved pri vzniku pojistne udalosti Vzor výpovědi při vzniku pojistné události ke stažení zdarma

Výpověď smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

Pojistitel vás musí o nové ceně pojistného informovat nejpozději dva měsíce před splatností pojistného. Pokud s novou výší pojistného nesouhlasíte, do jednoho měsíce od obdržení informace o změně můžete smlouvu zrušit. Tato možnost se nevztahuje na změny vyplývající z aplikace bonusu za bezeškodní průběh.

Podobné podmínky platí, jestliže vás pojišťovna obeznámila se změnou podmínek v již probíhající smlouvě. Záleží pouze na vás, jestli s touto změnou souhlasíte nebo ne. Ze zákona máte právo nesouhlasit a podat výpověď.

Vypoved pri vzniku pojistne udalosti Vzor výpovědi z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného ke stažení zdarma

Zánik pro neplacení pojistného

Pokud zapomenete zaplatit pojistné nebo se rozhodnete ho neplatit, povinné ručení zaniká, jakmile ani přes upozornění částku neuhradíte. To ale neznamená, že by na vás pojišťovna zapomněla – povinné ručení vám už neobnoví, ovšem finanční dlužnou částku bude i nadále vymáhat všemi dostupnými cestami.

Ukončení smlouvy dohodou

Máte právo nabídnout pojišťovně ukončení smlouvy dohodou, ale podmínkou je, že na dohodu přistoupí obě strany. Postačí pojišťovně zaslat žádost o ukončení pojištění dohodou a vyčkat na její písemné vyjádření. Pojišťovna na takovou žádost přistoupit nemusí a zpravidla tak ani neučiní, jelikož by zbytečně přišla o klienta, který se jinak z jejich spárů nevymaní.

Postup krok za krokem, jak na výpověď povinného ručení

 • Vyberte si vhodný formulář podle důvodu, z jakého podáváte výpověď povinného ručení.
 • Stáhněte si formulář a vyplňte své osobní údaje, kontaktní údaje pojišťovny a číslo smlouvy. Nezapomeňte na datum a místo.
 • Vytiskněte a vlastnoručně podepište.
 • Pokud jsou k výpovědi potřebné přílohy (např. záznam v technickém průkazu), připravte si jejich kopie.
 • Odešlete dokumenty na adresu pojišťovny doporučeně nebo je doneste osobně na pobočku. Případně využijte podání v elektronické podobě, pokud ho pojišťovna umožňuje.

TIP: Ve výpovědi nikdy neuvádějte konkrétní datum ukončení pojištění. Pokud byste ho spočítali špatně, mohla by být výpověď chápána jako nejednoznačná, a tudíž neplatná.

Výpověď povinného ručení podle pojišťoven

Usnadněte si podání výpovědi povinného ručení – připravili jsme pro vás správný postup pro každou pojišťovnu. Klikněte na vaši pojišťovnu a získáte vzory pro výpověď i adresu, kam výpověď doručit.

Nejčastější otázky:

Je možné podat výpověď povinného ručení elektronicky?

Některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď e-mailem nebo pomocí speciálního elektronického formuláře. Klikněte výše na konkrétní pojišťovnu a zjistíte, zda tuto možnost vaše pojišťovna nabízí.

Na co nezapomenout při výpovědi povinného ručení?

Pokud podáváte výpověď povinného ručení z jiného důvodu než ke konci pojistného období, nezapomeňte si požádat o vrácení zbývajícího pojistného. Můžete si také zažádat o potvrzení o bezeškodném průběhu. Nicméně i když vám ho pojišťovna nevydá, měsíce bez nehod máte zaznamenány v registru České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny.

Do kdy si sjednat nové povinné ručení?

Pokud budete se svým vozidlem nadále jezdit, nezapomeňte si uzavřít nové povinné ručení. Pojištění na sebe musí navazovat. Nejrychleji si sjednáte povinné ručení online – jestliže si zvolíte platbu kartou, můžete si zvolit platnost již od stejného dne. Zelenou kartu obdržíte obratem do e-mailu.

Lze zrušit povinné ručení v případě pojistné události?

Ano. V případě pojistné události platí tříměsíční lhůta pro odstoupení. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět vy nebo pojišťovna. Pojistné se ruší do měsíce od doručení výpovědi.

Jaké doklady musím doložit v případě krádeže vozu?

V případě, že vám byl vůz odcizen, je vaší povinností o tom neprodleně informovat pojišťovnu. Doložíte kopii velkého technického průkazu, protokol o odcizení auta a zelenou kartu. Ke dni doručení žádosti pak pojištění zanikne.

Za jak dlouho zanikne pojištění v případě výpovědi do dvou měsíců?

Do dvou měsíců od uzavření nové smlouvy můžete odstoupit písemnou výpovědí. Po jejím obdržení běží osmidenní lhůta, po jejímž uplynutí vaše pojištění zanikne.

Jak najít výhodnější povinné ručení?

Udělejte si online srovnání pojišťoven a získejte výhodnější povinné ručení. Porovnáte si nabídky od několika pojišťoven a zároveň si můžete pojištění přes internet také okamžitě sjednat.

Mohlo by vás také zajímat

Cena povinného ručení

Pojištění odpovědnosti je povinné pro každé vozidlo provozované na pozemních komunikacích. Ročně vás vyjde na tisíce korun, proto se vyplatí věnovat výběru pozornost. Více

Povinná výbava automobilu

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle.

Více

Přepis auta 2023

Převod vyřídíte během jedné návštěvy na úřadě – musí se ale dostavit prodávající i kupující. Pokud to není možné, může se jedna nebo obě strany nechat zastoupit plnou mocí.

Více