Změna nebo úplné zrušení povinného ručení podléhá určitým pravidlům a náležitostem, které je nutné dodržet tak, aby nedošlo k žádnému pochybení. Pouze za přesně stanovených podmínek lze od povinného ručení odstoupit nebo pojišťovnu změnit. Mezi nejčastější důvody bezesporu patří prodej motorového vozidla nebo změna pojišťovny z důvodu lepší nabídky. Pamatujte, že výpověď smí provést pouze pojistník nebo zplnomocněná osoba. V tomto článku se podíváme na všechny možnosti jednotlivých výpovědí povinného ručení a zároveň si k těmto oblastem řekneme základní specifikace.

Pamatujte, že výpověď v kterékoliv podobě se na pojišťovnu vždy zasílá písemnou formou doplněnou o vlastnoruční podpis a doklady, které jsou pro daný tip výpovědi požadovány. Nejlépe, když pobočku přímo navštívíte a dopis jim předáte, popřípadě využijete doporučeného psaní. Je to z toho důvodu, že tak budete mít v ruce doklad o předání. A nyní se pojďme podívat přímo na jednotlivé možnosti výpovědi.

Výpověď do dvou měsíců od zahájení smlouvy

Tato možnost je zde pro takové pojistníky, kteří si například rozmysleli nákup vozidla nebo dokonce nalezli výhodnější nabídku pojištění. Výpověď je nutné zaslat písemnou formou do dvou měsíců od uzavření smluvního vztahu. Jakmile pojišťovna obdrží podklady, má osmi denní lhůtu pro úplný zánik pojistky.

Výpověď smlouvy ke konci pojistného období

Další velmi častou možností, jak ukončit smluvní vztah s pojišťovnou je konec pojistného období. Pojistník má tak oficiální možnost přestoupit k jiné pojišťovně za výhodnějších podmínek. V takovém případě se o vás postará nová pojišťovna a poskytne vám přesné informace rozvázání smluvního vztahu s předcházející pojišťovnou. Písemnou výpověď však zasíláme nejpozději 6 týdnů před výročním dnem. Dávejte si však pozor. Pokud platíte pojistné čtvrtletně nebo pololetně, smlouva je sjednána na celý rok.

Změna vlastníka vozidla, prodej – darování

Jakmile proběhne jakákoliv změna ve vlastnictví vozu a objeví se nový kupce nebo dědic, je původní majitel povinen tuto změnu neprodleně nahlásit. Povinné ručení není převoditelné a je třeba ho ukončit a nový vlastník si udělá své vlastní. Nebojte se, o své peníze nepřijdete. Pokud zaplatíte povinné ručení 8 tisíc korun v lednu a v únoru svůj vůz prodáte, pojišťovna vám rozdíl vrátí nazpět. Žádost o ukončení pojistného je nutné zaslat písemnou formou a přiložit kopii kupní smlouvy popřípadě kopii velkého technického průkazu s jasně vyznačenou změnou vlastníka.

Zánik z důvodu nehrazení pojistného

V případě, že zapomenete nebo se rozhodnete pojistné neplatit, pojištění automaticky zaniká. Zákon na tuto situaci myslí a uvádí, že pojištění zaniká jeden den po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem. Nemyslete si však, že se tímto způsobem dá celkem snadno pojištění zrušit. Pojistitel si bude úhradu pojistného i nadále nárokovat.

Do 3 měsíců od pojistné události

Této specifické možnosti můžete využít jak vy, tak i pojišťovna a to vždy do 3 měsíců po oznámení pojistné události. I v tomto případě je nutné podat písemnou výpověď. Po obdržení dokumentace pak pojistné zaniká do 1 měsíce od doručení takovéto výpovědi.

Dohoda s pojišťovnou

Na tomto zániku je třeba se dohodnout bez jakéhokoliv nátlaku. Obě strany se vzájemně dohodnou na ukončení pojistného období předčasně. Jen podotýkáme, že pojišťovna na dohodu nemusí přistoupit a jak známe z praxe, tak ani nepřistoupí. Jakýkoliv návrh na dohodu zašlete písemně, pojišťovna je povinna vám písemně odpovědět a zaslat své stanovisko.

Likvidace nebo vyřazení vozidla z evidence

Jedna z dalších možností, jak lze předčasně ukončit pojistné období se skrývá v situaci, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat. Může se jednat o likvidaci, odtáhnutí na vrakoviště. Nezapomeňte, že takové vozidlo musí být současně vyřazeno z evidence vozidel na dopravním inspektorátu. I tuto žádost pošlete písemně společně s dokumenty o vyřazení vozidla. Pojištění pak následně zaniká dnem vyřazení vozidla z evidence.

Zrušení povinného ručení z důvodu krádeže vozidla

Představte si situaci, kdy vyjdete před dům a vaše vozidlo nebude stát na místě předchozího zaparkování. Odcizení automobilu je pádným důvodem k ukončení pojistného období. Žádost o ukončení zašlete písemně na pojišťovnu společně s dokumentem o odcizení vozidla, který vám bude vystaven Policií ČR.

Online sjednání a 14 denní lhůta

Pokud se rozhodnete uzavřít pojištění online, máte ze zákona 14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Toto rozhodnutí oznamte písemně jak pojistiteli, tak i zprostředkovateli online pojištění. Pamatujte, že využívané dny vám budou od zaplacené částky stržené. Tato možnost se od dvouměsíční lhůty příliš neliší jen s tím rozdílem, že máte pouze 14 dní na rozmyšlenou.

Změny v podmínkách

Jakákoliv změna v podmínkách pojistné smlouvy může být důvodem pro odstoupení od smlouvy, vyplývá to přímo ze zákona. Pojistník totiž má právo nesouhlasit se změnou po uzavření smlouvy a může bez jakékoliv sankce od pojištění ustoupit a to do jednoho měsíce od uveřejnění změn.

Pokud budete žádat o výpověď pojistné smlouvy, nikdy do protokolu neuvádějte datum ukončení smlouvy. Při neshodě by tato skutečnost mohla být chápána jako nejednoznačná a písemná forma žádosti by pak nemusela být platná.

Srovnejte nabídky a získejte nejlepší pojištění pro Váš vůz

Chci nejlepší nabídku

Žádné komentáře

Napište komentář

Vzpomínka na ZŠ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.