Rychlost na pozemních komunikacích smí měřit pouze Policie ČR. Určitá povolení má i obecní a městská policie, ovšem pro ně platí omezení především ve výběru místa, kde může měření probíhat. Povinnost označení měření rychlosti ale již několik let neplatí.

Může městská policie měřit rychlost?

Obecní a městská policie smí provádět tuto operaci pouze na místech určených Policií ČR, jinak je měření neplatné a ze zákona neproveditelné, přestože k přestupku došlo. Před rokem 2011 bylo ještě nutné místo, kde probíhalo měření rychlosti městskou policií, označit dopravní značkou Měření rychlosti. Tato dopravní značka se umisťovala vždy na začátek měřícího úseku.

Pokuty nemůže rozdávat každý

V minulosti si dokonce na měření rychlosti najímaly obce soukromé společnosti, které provozovaly stacionární radary a vyhodnocené údaje přeposílaly obecním úřadům i s obrazovým záznamem řidiče, který se dopravního přestupku překročení rychlosti dopustil. Proti takové praktice se postavil Nejvyšší správní soud a od roku 2008 byla taková činnost soukromých společností zakázána. Od tohoto roku se s takovou praxí na silnicích již nesetkáte.

Často řidiči pokládají otázku, zda může celní správa měřit rychlost. Celní správa měření rychlosti provádět nemůže. Ta má v kompetenci pouze celní dohled nad dováženým a vyváženým zbožím a další podobné aktivity. Na druhou stranu v případech, kdy celní správa zaznamená přestupek, nebo vás zastaví a vaše vozidlo nebude vyhovovat po technické stránce, přivolají její pracovníci policii.

Za jakých podmínek se rychlost měří

V České republice se rychlost na silnicích měří radary nebo laserovými měřiči. Jak úsekové, tak i stacionární radary mají společný základ – dlouhodobě kontrolují dodržování rychlosti na předem určeném místě. Stacionární radar dokáže změřit rychlost motorového vozidla v konkrétním případě na jednom místě. I přes to, že nám značka dává vědět, že vjíždíme do několika kilometrového úseku měření, bude váš pohyb zaznamenán jen v jednom místě.

Úsekové měření bývá zrádné

Úsekové měření rychlosti je o mnoho zrádnější, jelikož je řidič zkontrolován na začátku i na konci měřeného úseku a jeho rychlost je tak zprůměrována. Pokud se rychlost dostane nad povolený limit, bude tento záznam ihned odeslán na policii nebo městský úřad. Takové měření je právně problematické, jelikož jsou sbírány data o pohybu osob tím, že se archivují i záznamy o osobách, které rychlost nepřekračují. Proto se s tímto způsobem měření setkáváme pouze na vysoce rizikových místech.

Začátek i konec úsekového měření jsou označeny vodorovnou čárou na silnici. Měřený úsek může být několik set metrů, ale i kilometrů. Na základě průjezdu oběma body se vypočítá průměrná rychlost vozidla, proto je dobré si ohlídat, kde úsekové měření začíná a končí.

Mobilní radary nově méně nápadné

Policie k zjištění aktuální rychlosti používají i mobilní radary, čímž mohou měřit i jedoucí vozidla ze svého vozu. Takové vozidlo poznáte podle umístěné bradavice na přední masce. Vozidlo se za vás dostane na dobu 6 sekund a snímá vás videokamerou. Záznam pak obsahuje vaše vozidlo a aktuální rychlost policejního vozu. Od těchto radarů se ale postupně ustupuje a policie používá méně nápadné, mikrovlnné radary, které jsou schované za maskou vozidla. V současné době se na českých silnicích můžete setkat s policejními vozy, které dokáží měřit rychlost během jízdy i na vzdálenost několika set metrů, zepředu i zezadu.

Nejvyšší soud říká, že takový důkazní materiál je plně dostačující k uložení pokuty v přestupkovém řízení, i když sami policisté překračují nejvyšší povolenou rychlost.

Tolerance a odchylky radarů

Žádný současně používaný radar není úplně přesný a je nutné počítat s určitou odchylkou. V České republice je stanovena odchylka +/- 3 km/h. To v praxi znamená, že si policista musí sám tuto odchylku z výpočtu odečíst. Pokud tedy v obci naměří rychlost 53 km/h, není možné takového řidiče pokutovat, jelikož se dostává do tolerance. Naměřená rychlost v obci by tak musel při dodržení tolerance být 54 km/h.

Pokud policisté toleranci nedodrží a vyjde to najevo, nebo pokud nebude přístroj kalibrovaný či typově schválený, není měření platné a pokuta vám nehrozí. Také se nemusíte obávat, že by policisté pokutovali každého, byť by překročil rychlost o 2 km/h. Vždy se přihlíží k tomu, zda je dopravní špička a zda je úsek přehledný.

Měla by městská policie měřit rychlost?

V poslední době někteří zákonodárci otevírají diskuzi o tom, kdo může měřit rychlost a zda by se neměla pravomoc městské policie v této oblasti ještě více omezit. Měření rychlosti představuje pro obce štědrý příjem, v některých případech patří k těm vůbec nejvyšším v řádech až desítek milionů korun ročně. Není to na úkor ostatní práce strážníků? Kritici poukazují na to, že městská policie by měla spíše dbát na bezpečnost a pořádek v obci, než přisypávat koruny do obecní kasy pomocí tučných pokut. Na druhou stranu samo měření přispívá ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. V každém případě je již minulostí praxe, kdy se na měření rychlosti v obci přiživovaly ještě soukromé firmy.

Zdroj: dopravni-pravo.cz / celnisprava.cz

Autor